Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia
2. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy
3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru)
4. Práva a povinnosti predávajúceho
5. Práva a povinnosti kupujúceho
6. Ceny tovaru
7. Termíny dodania
8. Dodanie tovaru - spôsob dopravy
9. Ceny prepravy tovaru
10. Spôsoby platby
11. Záručné podmienky
12. Záverečné ustanovenia

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom outlete www.DesignOutlet.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté na základe kúpnej zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť STARCON design, s.r.o. so sídlom Bohdalecká 1460/8, 101 00 Praha 10, Česká republika, IČ: 27865282, DIČ: CZ27865282, zapísaná v OR Mestského súdu v Prahe, odd. C, vložka 122643 (ďalej len predávajúci), a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len kupujúci) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.

1.2. Tieto obchodné podmienky platia pre všetky zmluvné vzťahy uzatvorené medzi predávajúcim a kupujúcim. Iné zmluvné vzťahy a obchodné podmienky predávajúci neakceptuje.

1.3. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci preukazuje svoj súhlas s Obchodnými podmienkami v ich plnom a neskrátenom znení.

1.4. Vyplnením registračného formulára alebo objednávkového formulára dáva kupujúci predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. Tieto informácie nie sú poskytované tretej strane. Kupujúci môže písomne požiadať o odstránenie osobných údajov z databázy spoločnosti.

2. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1. Potvrdením a odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, dodacími podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným odoslaním objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

2.2. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Prijatie objednávky predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na e-mailovú adresu zadanú kupujúcim v objednávkovom formulári. Vzniknutú zmluvu je možné meniť alebo rušiť výhradne na základe dohody zmluvných strán alebo na základe zákonných dôvodov.

2.3. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom požadovaných údajov. Tieto údaje sú potrebné pre vystavenie daňového dokladu a doručenie tovaru. Predávajúci nenesie zodpovednosť za problémy vzniknuté uvedením nesprávnych či neúplných údajov, najmä pri chybnom uvedení telefonického kontaktu alebo e-mailovej adresy alebo neúplnej dodacej adresy.

3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru)

3.1. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim - podnikateľom

3.1.1. Kupujúci – podnikateľ berie na vedomie, že podľa ustanovení § 1837 občianského zákoníka, nie je možné mimo iné odstúpiť od kupnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzatvorenom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal. Ak sa nejedná o prípad uvedený v prvej vete tohto článku obchodných podmienok či o iný prípad, kedy nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci – podnikateľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v dobe uvedenej v predchádzajúcej vete.

3.1.2. Pre odstúpení od kúpnej zmluvy sa kupujúci najprv zoznámi s Poučením o práve na odstúpenie od zmluvy a postupuje podľa inštrukcií uvedených v tomto poučení. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať mimo iné na adresu sídla predávajúceho – Bohdalecká 1460/8, 101 00 Praha 10, Česká republika či na adresu elektronickej pošty predávajúceho obchod@designoutlet.sk.

3.1.3. Odstúpenie od zmluvy sa riadi ustanovením čl. 3.3. Obchodných podmienok.

3.2.  Odstúpenie od zmluvy kupujúcim - spotrebiteľom

3.2.1. Kupujúci – spotrebiteľ berie na vedomie, že podľa ustanovení § 1837 občianskeho zákoníka, nie je možné mimo iné odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratna zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzatvorenom obale, které spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal.  Ak sa nejedná o prípad uvedený v prvej vete tohto článku obchodných podmienok či o iný prípad, kedy nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci – spotrebiteľ v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianského zákoníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v dobe uvedenej v predchádzajúcej vete.

3.2.2. Pre odstúpení od kúpnej zmluvy sa kupujúci najprv zoznámi s Poučením o práve na odstúpenie od zmluvy a postupuje podľa inštrukcií uvedených v tomto poučení. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať mimo iné na adresu sídla predávajúceho – Bohdalecká 1460/8, 101 00 Praha 10, Česká republika či na adresu elektronickej pošty predávajúceho obchod@designoutlet.sk.

3.2.3. Odstúpenie od zmluvy sa riadi ustanovením čl. 3.4. Obchodních podmínek.

3.3. Postup pri odstúpení od zmluvy kupujúcim - podnikateľom

3.3.1. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy dle čl. 3.1. Obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich dní (14) od prevzatia tovaru. Ak odstúpi kupujúci – podnikateľ od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci – podnikateľ náklady spojené s navrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

3.3.2. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 3.1. Obchodných podmienok vráti predávajúcemu peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho – podnikateľa do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujícím - podnikateľom, a to bezhotovostným prevodem na účet kupujúceho – podnikateľa. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim – podnikatelem už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci – podnikateľ bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu – podnikateľovi ďalšie náklady.  Ak odstúpi kupujúci – podnikateľ od kúpnej zmluvy, predávajúcí nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu – podnikateľovi skôr, než mu kupujúci – podnikateľ tovar  vráti nebo preukáže, že tovar podnikateľovi odoslal.

3.3.3. Peniaze za tovar budú kupujúcemu– podnikateľovi vrátené prevodom na uvedené číslo účtu, a to najneskôr do 10 dní od obdržania vráteného tovaru – vrátená čiastka kúpnej ceny však bude ponížená o 15% z jej výšky za účelom čiastočného pokrytia nákladov predávajúceho spojených s administrativou a spätnou manipuláciou s tovarom; predávajúci je oprávnený túto čiastku odčítať bez ďalšieho jednostranne, kupujúci s týmto výslovne súhlasí a uvádza, že tento postup nepovažuje za bezdůvodné obohatenie na strane predávajúceho.

3.3.4. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný (nedielnou súčasťou je i jeho obal), poškodený alebo nesie známky užívania či opotrebenia, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu – podnikateľovi nárok na náhradu vzniknutej škody, ktorý je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho – podnikateľa na vrátenie kúpnej ceny a to nad rámec zrážky špecifikovanej v čl. 3.3.3.

V prípade, že kupujúci – podnikateľ spoločne s tovarom obdržal od predávajúceho darček, je darovaciazmluva medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom uzatvorená s rozviazovacou podmienkou, že ak dojde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim – podnikateľom, nadobúda darovacia zmluva účinnosť a kupujúci –  podnikateľ je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť tiež poskytnutý darček. V prípade, že takým darčekom bol poukaz na zľavu na ďalší nákup, ktorý kupujúci – podnikateľ uplatnil na ďalšiu objednávku, uplatní predávajúci svoj nárok na vrátenie hodnoty poukazu na zľavu jednostranným zápočtom proti nároku kupujúceho – podnikateľa na vrátenie kúpnej ceny a to nad rámec zrážky špecifikovanej v čl. 3.3.3. a 3.3.4.

3.4. Postup pri odstúpení od zmluvy kupujúcim - spotrebiteľom

3.4.1. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy dle čl. 3.2. Obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí  byť predávajúcemu vrátený do štrnástich dní (14) od prevzatia tovaru. Ak odstúpi kupujúci – spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci –spotrebitel náklady spojené s navrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

3.4.2. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 3.2. Obchodných podmienok vráti predávajúcemu peňažné prostriedky priijaté od kupujúceho – spotrebiteľa do štrnástich (14) dní od odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim - spotrebiteľom, a to bezhotovostným prevodem na účet kupujúceho – spotrebiteľa. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim – spotrebiteľom už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci – spotrebiteľ bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu – spotrebiteľovi ďalšie náklady.  Ak odstúpi kupujúci – spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, predávajúcí nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu – spotrebiteľovi skôr, než mu kupujúci – spotrebiteľ tovar  vráti nebo preukáže, že tovar podnikateľovi odoslal.

3.4.3. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný (nedielnou súčasťou je i jeho obal), poškodený alebo nesie známky užívania či opotrebenia, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu – spotrebiteľovi nárok na náhradu vzniknutej škody, ktorý je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho – spotrebiteľa na vrátenie kúpnej ceny.

3.4.4. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim – spotrebiteľom je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu – spotrebiteľovi kúpnu cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcemu – spotrebiteľovi.

Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu – spotrebiteľovi darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dojde dojde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupjúcim – spotrebiteľom, nadobúda darovacia zmluva ohľadom takého darčeka účinnost a kupujúci – spotřebitel je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček. V prípade, že takým darčekom bol poukaz na zľavu na ďalší nákup, ktorý kupujúci – spotrebiteľ uplatnil na ďalšiu objednávku, uplatní predávajúci svoj nárok na vrátenie hodnoty poukazu na zľavu jednostranným zápočtom proti nároku kupujúceho – spotrebiteľa na vrátenie kúpnej ceny a to nad rámec zrážky špecifikovanej v čl. 3.4.3.

4. Práva a povinnosti predávajúceho

4.1. Predávajúci má povinnosť vybaviť záväznú objednávku, pripraviť tovar k osobnému odberu alebo dodať tovar na adresu kupujúceho v termíne, ktorý kupujúcemu oznámi pri potvrdení objednávky alebo pri potvrdení o prijatí platby. Pri prevzatí tovaru alebo v deň odoslania tovaru, v prípade zaslania tovaru na adresu kupujúceho, dostane kupujúci k tovaru daňový doklad, ktorý slúži súčasne ako dodací list.

4.2. Predávajúci si vyhradzuje právo od kúpnej zmluvy jednostranne odstúpiť, ak kupujúci nesplní svoj záväzok odobrať tovar a/alebo zaplatiť celú kúpnu cenu. V takom prípade je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením objednávky.

4.3. Predávajúci si vyhradzuje právo od kúpnej zmluvy (záväznej objednávky) odstúpiť, ak sa stane plnenie nemožným a nedohodne sa s kupujúcim na novom plnení. K takémuto odstúpeniu od kúpnej zmluvy môže dôjsť v prípade, že tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že takáto situácia nastane, bude predávajúci okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil objednaný tovar vopred, vráti predávajúci kupujúcemu celú čiastku najneskôr do 10 dní od doručenia písomného odstúpenia od zmluvy.

5. Práva a povinnosti kupujúceho

5.1. Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú fakturačnú aj poštovú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar odoslaný, správny kontaktný e-mail a telefón.

5.2. Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu. S celkovou cenou je kupujúci oboznámený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením a odoslaním.

5.3. Kupujúci má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa čl. 3. Obchodných podmienok.

5.4. Kupujúci je povinný užívať zakúpený tovar len na dohodnutý účel, inak predávajúci nezodpovedá za vzniknuté chyby a poškodenia. V prípade pochybností o účele používania sa kupujúci informuje u predávajúceho. Kupujúci berie na vedomie, že všetok sortiment tovaru uverejnený na weboch uvedených v čl. 1.1. Obchodných podmienok v kategóriách Stolíky, Stoly, Stoličky, Kreslá, Pohovky a sedačky, Taburetky, Lavice, Postele, Regály a Vešiaky, je primárne určený do obytných interiérov s malou záťažou užívania.

5.5. V prípade dodania tovaru v rozloženom alebo čiastočne rozloženom stave (dodanie v demontovanom stave) je kupujúci povinný vykonávať montáž iba podľa dodaného (spravidla obrazového) návodu na montáž, v poradí a podľa pokynov tam uvedených. V prípade chýbajúceho návodu na montáž kupujúci ešte pred začatím montáže kontaktuje predávajúceho a vyžiada si zaslanie návodu. Predávajúci tak musí urobiť bez zbytočného odkladu. Predávajúci nezodpovedá za poškodenie či chybnú funkciu tovaru zapríčinenú nesprávnym postupom montáže kupujúcim, dodatočnú demontáž už zmontovaných častí, príp. nedodržaním poradia postupu montáže uvedeného v montážnom návode.

5.6. Kupujúci bude pri čistení a údržbe zakúpeného tovaru používať vhodné čistiace prostriedky určené na čistenie a ošetrovanie interiérového nábytku, dreveného nábytku (masív), čalúneného nábytku (textil, koža), plastov, lakovaných, chrómovaných a nerezových povrchov. Predovšetkým je povinný vyvarovať sa používania čistiacich prostriedkov s abrazívnym (brúsnym) účinkom, chemických látok narúšajúcich povrch ošetrovaných materiálov, zabrániť dlhodobému kontaktu s tekutinami (napr. vodou) a umiestneniu v prostredí so zvýšenou vlhkosťou vzduchu.

6. Ceny tovaru

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Predávajúci vždy pri potvrdení o prijatí objednávky potvrdí platnosť ceny objednaného tovaru. V prípade, že bude predávajúcim nahlásená cena vyššia, ako je uvedená na objednávke, môže kupujúci novú cenu prijať alebo dodávku odmietnuť.

7. Termíny dodania

7.1. Tovar, ktorý je v čase uzavretia kúpnej zmluvy skladom v ČR, bude pripravený k osobnému odberu alebo odoslaný do 1-2 pracovných dní odo dňa prijatia kúpnej ceny. V prípade odoslania tovaru prepravnou spoločnosťou trvá dodanie 1-2 pracovné dni od jeho odoslania. V prípade odoslania tovaru k osobnému odberu na výdajnom miestě Zásielkovne trvá dodanie 2-3 pracovné dni od jeho odoslania.

7.2. Tovar, ktorý v čase uzavretia kúpnej zmluvy nie je skladom v ČR, bude pripravený k osobnému odberu alebo odoslaný na adresu kupujúceho či výdajné miesto Zásielkovne v dodacej lehote uvedenej na detaile produktu. Táto dodacia lehota začína plynúť odo dňa prijatia kúpnej ceny. V takom prípade bude predávajúci kupujúceho niekoľko dní pred plánovaným odoslaním tovaru telefonicky kontaktovať pre dohodnutie vhodného termínu doručenia. V prípade, že sa predávajúcemu nepodarí kupujúceho zastihnúť telefonicky a kupujúci nebude reagovať na e-mailové výzvy, predávajúci tovar neodošle a jednostranne odstúpi od kúpnej zmluvy.

7.3. Ak objedná kupujúci v jednej objednávke viac výrobkov s rôznymi termínmi dodania, bude celá objednávka expedovaná naraz, tj. podľa najdlhšieho termínu dodania.

8. Dodanie tovaru - spôsob dopravy

8.1. Doručenie na adresu

Tovar bude doručený niektorou zo zmluvných prepravných spoločností predávajúceho na adresu, ktorú kupujúci uviedol v objednávkovom formulári. Prepravné spoločnosti doručujú zásielky za prvé uzamykateľné dvere. Kupujúci je vopred informovaný o termíne doručenia zásielky.

8.2. Osobný odber v sklade predávajúceho

Kupujúci si tovar osobne vyzdvihne v sklade predávajúceho. Podrobné inštrukcie k odberu dostane kupujúci v e-mailovej výzve k odberu. Bez predchádzajúcej výzvy k odberu nie je možné tovar kupujúcemu vydať! Tovar nie je možné pri osobnom odbere vybaľovať a kontrolovať.

Adresa odberného miesta:
STARCON design, s.r.o.
Komerční park Zápy - sekce E1
Královická 326, 251 00 Zápy (Brandýs n.L.)
Česká republika

Prevádzkové hodiny pre odbery: Po - Pia 7 - 15h

Viac informácií o fungovaní skladu na Ako tovar doručíme?

8.3. Osobný odber vo výdajnom mieste Zásielkovne

Kupujúci si tovar osobne vyzdvihne vo výdajnom mieste Zásielkovne, ktoré si zvolil pri vyplňovaní objednávky. Až bude tovar na príslušnom výdajnom mieste pripravený k odberu, bude o tom kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu alebo SMS. Osobný odber vo výdajnom mieste Zásielkovne je možné uskutočniť v prípade zásielok malých rozmerov.

8.4.Postup pri preberaní zásielky

8.4.1. Postup pri preberaní zásielky od vodiča prepravnej spoločnosti

8.4.2. Postup pri preberaní zásielky vo výdajnom mieste Zásielkovne

Pri preberaní zásielky je kupujúci povinný skontrolovať, či nie je vonkajší obal výrobku poškodený. Ak obal javí známky poškodenia, spíše kupujúci Zápis o škode na formulári, ktorý si vyžiada od obsluhy. Následne kupujúci ihneď kontaktuje predávajúceho, ktorý mu podá inštrukcie, ako ďalej postupovať. Ďalšia manipulácia s poškodenou zásielkou musí byť vykonaná v súlade s pokynmi predávajúceho .

8.5.  Daňový doklad a dodací list

Faktúra (daňový doklad) je súčasne dodacím listom a nie je súčasťou zásielky. Faktúru (daňový doklad) dostane kupujúci e-mailom vo formáte PDF v deň odoslania zásielky, tj. jeden pracovný deň pred plánovaným doručením. V prípade osobného odberu dostane kupujúci faktúru (daňový doklad) pri preberaní tovaru v sklade predávajúceho.

8.6. Prevod vlastníctva tovaru medzi predávajúcim a kupujúcim

K prevodu vlastníctva tovaru zakúpeného kupujúcim od predávajúceho dochádza okamihom prevzatia zásielky kupujúcim (osobne, splnomocneným zástupcom alebo od prepravnej spoločnosti). V prípade, že v okamihu prevzatia tovaru nie je ešte uhradená celá kúpna cena, zostáva tovar až do okamihu úplného zaplatenia majetkom predávajúceho. V takomto prípade nesie kupujúci všetku zodpovednosť za škody spôsobené nakladaním s cudzím majetkom až do okamihu zaplatenia celej kúpnej ceny. Predávajúci môže po kupujúcom požadovať zmluvnú pokutu za neskorú úhradu, a to až do výšky 1 % denne z nezaplatenej sumy.

9. Ceny prepravy tovaru

9.1. Cenník prepravy tovaru

Hodnota objednávky Cena dopravy
do 40 € 8 €
do 115 € 10 €
do 195 € 13 €
do 400 € 26 €
nad 400 € ZADARMO

S konečnou cenou objednávky vrátane všetkých poplatkov za dopravu tovaru je kupujúci oboznámený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením a odoslaním.

9.2. Zľavy na dopravu tovaru

Ak objednávka presahuje hodnotu 400 € vr. DPH, získa kupujúci dopravu zadarmo a celá zásielka bude doručená na náklady predávajúceho.

9.3. Poplatok za doručenie tovaru k osobnému odberu vo výdajnom mieste Zásielkovne

Ak je celková hmotnosť zásielky menšia ako 5 kg, je poplatok za dopravu 5,50 EUR vr. DPH. Za každých ďalších 5 kg sa účtuje dodatočný poplatok 5 EUR vr. DPH.

9.4. Poplatok za opakované doručovanie

V prípade, že z dôvodu na strane kupujúceho nebol tovar doručený (kupujúci nebol opakovane zastihnutý vodičom prepravnej spoločnosti, kupujúci zásielku odmietol prevziať apod.) a kupujúci si vyžiada opakované doručenie, je kupujúci povinný uhradiť poplatok za opakované doručenie. Výška poplatku bude určená predávajúcim podľa veľkosti, hmotnosti a spôsobu balenia zásielky. Tento poplatok najprv na základe zálohovej faktúry vystavenej predávajúcim kupujúci uhradí na účet predávajúceho a až potom bude tovar znova odosielaný.

9.5. Príplatok za dobierku

V prípade, že kupujúci kúpnu cenu neuhradil bankovým prevodom alebo platobnou kartou vopred (pred odoslaním tovaru) a bude kúpnu cenu hradiť v hotovosti vodičovi prepravnej spoločnosti pri doručovaní zásielky, uhradí kupujúci za túto službu jednorazový poplatok v hodnote 2,50 EUR.

Vyššie uvedené ceny a poplatky sú platné výhradne pre objednávky s adresou doručenia na Slovensko.

10. Spôsoby platby

10.1. Platba na dobierku

Platba v hotovosti pri doručení tovaru vodičom prepravnej spoločnosti. Platba dobierkou je možná v prípade, že celková hodnota objednávky nepresiahne hodnotu 800 eur.

10.2. Platba vopred

Úhrada celej kúpnej ceny pred odoslaním tovaru alebo jeho pripravením k odberu. Platbu vopred je možné uskutočniť prevodným príkazom v banke, ON-LINE platobnou kartou alebo osobne v hotovosti / kartou v prevádzke predávajúceho. Po uskutočnení úhrady dostane kupujúci potvrdenie o prijatí platby a od toho okamihu začína plynúť dodacia lehota.

11. Záručné podmienky

11.1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

11.2. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

11.3. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky Komerční park Zápy, sekce E1, Královická 326, 250 01 Zápy (Brandýs n.L.), Česká republika. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci prijal od kupujúceho reklamovaný tovar, alebo okamih, kedy predávajúci prijal od kupujúceho obrazový či iný audio-vizuálny materiál, ktorý predávajúci preukázateľne uzná ako dostatočný podklad pre posúdenie reklamácie.

11.4. Dĺžka záruky na tovar je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru kupujúcemu. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, záruka sa obnovuje v plnej výške od okamihu prevzatia nového tovaru.

11.5. Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté v dôsledku nedodržania predaných návodov na obsluhu či nedodržiavaním obvyklých spôsobov užívania alebo skladovania a na chyby vzniknuté v dôsledku bežného opotrebovania. Záruka zaniká tiež v prípade, že kupujúci vykonal podstatné zmeny alebo úpravy bez vedomia zhotoviteľa. Ďalej sa záruka nevzťahuje na mechanické a fyzické poškodenie tovaru vzniknuté po jeho prevzatí kupujúcim.

11.6. Na tovar určený k jednorazovej spotrebe sa vzťahuje skrátená záručná lehota podľa príslušných zákonov.

11.7. Obrazová dokumentácia v katalógu tovaru na internetových stránkach predávajúceho má informatívny charakter a záruka kvality sa nevzťahuje na odlišnosti medzi obrázkami a skutočnosťou.

11.8. Záruka sa vzťahuje na vady materiálu, funkčné vady, vady vzniknuté pri výrobe.

11.9. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady. Pokiaľ budú takéto poškodenia zistené, je kupujúci túto skutočnosť povinný bezodkladne nahlásiť predávajúcemu.

11.10. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje Reklamačný poriadok predávajúceho.

12. Záverečné ustanovenia

12.1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy.

12.2. Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie a jej stav je pod registráciou prístupný kupujúcemu.

12.3. Jazykom komunikácie medzi predávajúcim a kupujúcim a jazykom kúpnej zmluvy je český jazyk alebo slovenský jazyk.

12.4. V prípade, že by niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok bolo z akéhokoľvek dôvodu neplatné alebo neúčinné, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí obchodných podmienok alebo kúpnej zmluvy.

12.5. Zmeny obchodných podmienok sú vyhradené. Zmenené obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetových stránkach predávajúceho.

12.6. Ak by boli obchodné podmienky v rozpore so zákonom, riadi sa vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim týmto zákonom.

12.7. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek straty, zranenia alebo poškodenie majetku, či už priame alebo nepriame, spôsobené vadou dodaného tovaru, ak táto strata, zranenie alebo poškodenie majetku nevzniklo nedbalosťou, opomenutím alebo úmyslom predávajúceho.


Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 12.4.2010. Zmeny obchodných podmienok sú vyhradené.

Posledná aktualizácia obchodných podmienok zo dňa 1.11.2022.

 

Doprava zdarma platí pre každú objednávku. Stále.
Od žiarovky až po skriňu, všetko vám dovezieme za 0 Kč.

Nakupujte bez obáv.
Každý tovar môžete do mesiaca vrátiť!
Iba pre stálych zákazníkov (po skúšobnej dobe)

Najvýhodnejšie cenové ponuky bývajú rýchlo preč.
Od nás dostanete avízo ešte pred začiatkom akcie.

Vážíme si stálych zákazníkov. A myslíme na nich.
Chcete dostávať ponuky pre VIP klientelu?

Exkluzívny nákup iba pre členov DESIGN GENIUS.
Každý týždeň nové ponuky.

Prvých 30 dní služby je zdarma. Pre aktiváciu je nutné mať založený klientský účet na webe (zaregistrovať sa).
Službu je možné kedykoľvek zrušiť. Skúšobnú dobu nie je možné opakovať.

Už mám DesignGenius Nemám záujem Vyskúšať na 30 dní zdarma