Ochrana osobných údajov

Pravidlá nakladania s osobnými údajmi

1. Informácie o spoločnosti

1.1. Tieto pravidlá nakladania s osobnými údajmi spoločnosti STARCON design, s.r.o., a.s., IČO: 278 65 282, so sídlom Lisabonská 799/8, Praha 9, PSČ 190 00, zapísanej v obchodnom registri pod spisovou značkou C/122643 vedenou u Mestského súdu v Prahe (ďalej len „STARCON“), upravujú zásady spracovania osobných údajov návštevníkov webových stránok: www.designoutlet.cz, www.designoutlet.sk, www.designdiscount.cz, www.designdiscount.sk, www.designlive.cz (ďalej len „webové stránky“), hlavne ich registrovaných užívateľov (ďalej len „užívateľ“) a zákazníkov STARCON, ktorí učinia prostredníctvom webových stránok objednávku (ďalej len „zákazník“).

1.2. STARCON pôsobí pri spracovaní osobných údajov ako správca, a určuje tak, za akým účelom a akými prostriedkami bude dochádzať k spracovaniu osobných údajov.

1.3. STARCON menoval poverenca na ochranu osobných údajov, ktorým je Ing. Dušan Přikryl, email: poverenec@starcon.eu, telefón: (+420) 222 765 203.

2. Aké údaje spracovávame? 

2.1. Údaje poskytnuté zákazníkmi. Spracovávame osobné údaje o užívateľoch a zákazníkoch. Primárne sú spracovávané osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri registrácii na webových stránkach alebo pri vytvorení vašej objednávky. Tieto údaje zahŕňajú hlavne e-mailovú adresu, v prípade zákazníkov taktiež meno a priezvisko, adresu a telefónne číslo. Voliteľne môžete uviesť i ďalšie údaje, napríklad ďalšiu doručovaciu adresu zamestnania alebo platobné údaje.

2.2. Údaje získané prostredníctvom cookies. Pre lepšie cielenie reklamných kampaní a vylepšovanie ponuky produktov a služieb využíva STARCON informácie o tovare, ktorý si naši zákazníci zakúpili. Pokiaľ ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získava STARCON údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach.

2.3 STARCON nezbiera, a ani inak nespracováva, akékoľvek citlivé osobné údaje, ktoré zahrňujú napr. údaje o Vašom zdravotnom stave, vyznaní či presvedčení apod.

3. Na aké účely údaje spracovávame?

3.1. K vybaveniu vašej objednávky, tj. k splneniu zmluvy medzi STARCON a zákazníkom, využívame Vaše meno, priezvisko a kontaktné údaje. Spracovanie údajov v tomto prípade zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania objednávky, jej spracovania, vrátane zaplatenia a doručenia objednaného tovaru. Pokiaľ nie sú údaje poskytnuté, nemôže STARCON Vašu objednávku vybaviť.

3.2. K ponuke našich produktov našim zákazníkom formou obchodných oznámení využíva STARCON hlavne e-mailovú adresu, príležitostne i telefónne číslo k zasielaniu SMS. V tomto prípade zasielame obchodné oznámenia o produktoch súvisiacich s tovarom, ktoré ste na webových stránkach už zakúpili. Spracovanie robíme z dôvodu realizácie oprávnených záujmov STARCON v podobe obmedzeného priameho marketingu. STARCON tak nevyžaduje so zasielaním týchto obchodných oznámení súhlas, ale umožňuje Vám kedykoľvek odber noviniek odhlásiť alebo vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu. Zákazníkom, ktorí sa po nadobudnutí účinnosti týchto pravidiel v rámci objednávky na webových stránkach zaregistrujú, môžeme obchodné oznámenie zasielať na základe súhlasu, ktorý je celkom dobrovoľný a jeho neudelenie nemá vplyv na dokončenie Vašej objednávky. Súhlas udeľujete v priebehu registrácie na webových stránkach, alebo neskôr, a to v nastavení Vášho užívateľského účtu. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo v nastavení užívateľského účtu. Pokiaľ súhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje naďalej na účely zasielania obchodných oznámení spracovávať ani z vyššie uvedeného dôvodu realizácie oprávnených záujmov STARCON.

3.3. K ponuke našich produktov a propagácii formou obchodných oznámení zasielaných užívateľom využíva STARCON predovšetkým e-mailovú adresu. Spracovanie prebieha v tomto prípade len na základe Vášho súhlasu, ktorý je celkom dobrovoľný, a i v prípade jeho neudelenia, môžete naďalej plne využívať naše webové stránky. Súhlas udeľujete na webových stránkach, alebo neskôr, a to v nastavení vášho užívateľského účtu. Prosíme, zoberte na vedomie, že registráciu môžu uskutočňovať len osoby staršie než 18 rokov. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo v nastavení užívateľského účtu.

3.4. K lepšiemu cieleniu reklamy a propagácie spracováva STARCON pri využití cookies údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach. Spracovanie je možné len na základe Vášho súhlasu s používaním príslušných cookies. I tento súhlas je celkom dobrovoľný. Na základe uvedených dát získava STARCON štatistiky, analýzy a reporty o chovaní užívateľov webových stránok. Na ich základe je následne možné lepšie zacieliť reklamu alebo prispôsobiť obsah webových stránok tomu, čo Vás skutočne zaujíma, resp. tomu, čo hľadáte, alebo čo zaujíma vo všeobecnosti väčšiu skupinu užívateľov. V tomto prípade je spracovanie osobných údajov spravidla automatizované.

3.5. K zaisteniu zákazníckej podpory využívame údaje o Vašom mene a e-maile, ktoré vyplníte pred začiatkom chatu do príslušného chatovacieho okna na webových stránkach. Vyplnením údajov vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním uvedených údajov. Vaše meno a e-mailovú adresu, získané len na základe zahájenia chatu, nijako ďalej nevyužívame.

4. Odvolanie súhlasu a zrušenie zasielania obchodných oznámení

Obchodné oznámenie. Užívatelia i zákazníci STARCON môžu kedykoľvek zrušiť odoberanie obchodných oznámení, a to:

Cookies. Pokiaľ chcete na svojom zariadení zakázať ukladanie cookies, môžete zmeniť nastavenie priamo vo svojom prehliadači. V prípade, že zakážete ukladanie cookies, nemusia niektoré časti webových stránok pracovať správne.

5. Kto má prístup k údajom?

5.1. Vaše osobné údaje sú spracovávané hlavne pracovníkmi STARCON. Všetky osoby majúce prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá i po skončení ich spolupráce so STARCON.

5.2. STARCON ďalej ako správca poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. spracovateľov. Spracovateľom sa rozumie každý subjekt, ktorý spracováva osobné údaje pre STARCON na účely a spôsobom, ktoré STARCON stanoví. V prípade, kedy je so spracovaním vyžadovaný Váš súhlas, predávame údaje spracovateľom len v prípade, že ste súhlas udelili. Spracovateľom predávame len tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú k zaisteniu svojich služieb. Medzi spracovateľov, ktoré STARCON využíva, patria:

6. Ako dlho údaje spracovávame?

6.1. STARCON spracováva osobné údaje za účelom plnenia zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru. Zo zákona STARCON následne uchováva niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch.

6.2. Obchodné oznámenia sú zasielané užívateľom po celú dobu, po ktorú trvá súhlas s ich zasielaním. V prípade zákazníkov sú obchodné oznámenia zasielané do doby, než dôjde k odhláseniu ich odberu, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom. Najdlhšie sú však obchodné oznámenia zasielané po dobu 10 rokov. Potom STARCON požiada o udelenie nového súhlasu.

6.3. Údaje získané k marketingovým účelom prostredníctvom cookies spracováva STARCON po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, tj. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom.

6.4. Ďalšie spracovanie osobných údajov nad rámec uvedených lehôt vykonáva STARCON len v prípade, že je to nevyhnutné pre splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa na STARCON vzťahaujú.

7. Aké sú vaše práva?

7.1. V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na STARCON a požadovať:

7.2. Ďalej môžu zákazníci STARCON vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov v prípade zasielania obchodných oznámení alebo vyhodnocovania nákupných preferencií, na ktorých základe STARCON bez zbytočného odkladu ukončí spracovanie osobných údajov na tieto účely.

7.3. Mimo vyššie uvedené oprávnenia máte vždy možnosť obrátiť sa v prípade porušenia povinností STARCON so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

8. Bezpečnosť

8.1. STARCON dbá na bezpečnosť Vašich údajov. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). STARCON kladie pri spracovaní osobných údajov veľký dôraz na technické i organizačné zabezpečenie spracovávaných údajov.

8.2. Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup len osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať pre účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallem. Zabezpečenie osobných údajov je zo strany STARCON pravidelne testované a ochranu priebežne vylepšujeme.

9. Kontakt

S akýmikoľvek pripomienkami ohľadne spracovania osobných údajov alebo v prípade uplatnenia svojich práv sa môžete obracať na STARCON, a to buď e-mailom na adresu: obchod@starcon.eu , alebo na telefónne číslo (+420) 222 765 200,

10. Účinnosť

Tieto pravidlá sú účinné od 1.5. 2018 a nahradzujú týmto všetky skoršie dojednania o ochrane osobných údajov.

Doprava zdarma platí pre každú objednávku. Stále.
Od žiarovky až po skriňu, všetko vám dovezieme za 0 Kč.

Nakupujte bez obáv.
Každý tovar môžete do mesiaca vrátiť!
Iba pre stálych zákazníkov (po skúšobnej dobe)

Najvýhodnejšie cenové ponuky bývajú rýchlo preč.
Od nás dostanete avízo ešte pred začiatkom akcie.

Vážíme si stálych zákazníkov. A myslíme na nich.
Chcete dostávať ponuky pre VIP klientelu?

Exkluzívny nákup iba pre členov DESIGN GENIUS.
Každý týždeň nové ponuky.

Prvých 30 dní služby je zdarma. Pre aktiváciu je nutné mať založený klientský účet na webe (zaregistrovať sa).
Službu je možné kedykoľvek zrušiť. Skúšobnú dobu nie je možné opakovať.

Už mám DesignGenius Nemám záujem Vyskúšať na 30 dní zdarma